บางครั้งคิดว่าเต็มที่แล้ว ก็ยังมีสิ่งใหม่เพิ่มเติมได้ - เปลี่ยนวิธีคิด มุมมอง ย่อมมีสิ่งที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นอีกได้
1.9K

Comments :

17.1K Views
838 Plays
5.4K Views
35 Plays
5.1K Views
0 Plays
4K Views
0 Plays
17.9K Views
1K Plays
4.8K Views
3 Plays
3.1K Views
4 Plays
4K Views
2 Plays
5.8K Views
0 Plays
3.5K Views
1 Plays
1.7K Views
0 Plays
4.6K Views
91 Plays
3.2K Views
0 Plays
10.7K Views
1.3K Plays
5.3K Views
0 Plays